Μεταμορφώνουμε την εκπαίδευση
μέσα από το παιχνίδι

Ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργώντας
διαδραστικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τις αξίες του παιχνιδιού.
Ξεκλειδώνουμε τις ικανότητες των ανθρώπων όπως
η δημιουργικότητα, η κριτική και συνδιαστική σκέψη, η ενσυναίσθηση.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Μαθητές
Εκπαιδευόμενοι
Ευάλωτες ομάδες
ΜΚΟ
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
και φορείς
Εταιρίες
πολιτιστικοί φορείς
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ